Xenon-124

Atomzerfall trotz 18 Trilliarden Jahren Halbwertszeit nachgewiesen

Atomzerfall trotz 18 Trilliarden Jahren Halbwertszeit nachgewiesen